مغار خراطی کارباید چوتاشی® فرم لوزی زیر قیمت

طول بدنه تیغه: 17 سانتیمترطول اصلی بدنه مغارهای چوتاشی 20سانت می باشد.این دسته از مغارها هیچ تفاوتی با دیگر مغارهای چوتاشی نداشته و تنها به دلیل طول کوتاه تر تیغه ی مغار با قیمت پایینتری عرضه می شود.

logo لطفا منتظر بمانید...

مغار خراطی کارباید چوتاشی® فرم لوزی زیر قیمت

طول بدنه تیغه: 17 سانتیمتر طول اصلی بدنه مغارهای چوتاشی 20سانت می باشد. این دسته از مغارها هیچ تفاوتی با دیگر مغارهای چوتاشی نداشته و تنها به دلیل طول کوتاه تر تیغه ی مغار با قیمت پایینتری عرضه می شود.

وضعیت موجود نیست

پرسش ها